Essays about: "Ekologiska livsmedel"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Ekologiska livsmedel.

 1. 1. Barriers to Sustainable Business Model Innovation in Swedish Agriculture

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Jennie Cederholm Björklund; [2017]
  Keywords : Business models; barriers sustainability; agriculture; innovation; entrepreneurship; agroecology; Affärsmodeller; agroekologi; entreprenörskap; hinder; hållbarhet; innovation; lantbruk;

  Abstract : Bakgrund: Svenska företag inom lantbruks- och livsmedelssektorn (s.k. agri-food) behövermöta ökade behov av hållbar samhällsutveckling med livskraftig landsbygd och ökadefterfrågan på livsmedel, samt utnyttja det gynnsamma läget framtida klimatförändringar förmed sig (Horizon 2020, Tell et al., 2016b). READ MORE

 2. 2. Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oskar Eriksson; Andreas Hedlund; [2015]
  Keywords : CSR; inköp; företagsidentitet; företagsimage;

  Abstract : Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag. READ MORE

 3. 3. En önskan om ökad förståelse och dialog : sörmländska livsmedelsproducenters syn på offentlig upphandling av livsmedel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Spaak; [2015]
  Keywords : offentlig upphandling; närproducerad mat; Södermanlands län; intervjuer med producenter; mångfunktionalitet; public procurement; locally produced food; County of Södermanland; interviews with producers; multi functionality;

  Abstract : Arbetet syftar till att undersöka hur producenter i Södermanlands län förhåller sig till offentlig upphandling av livsmedel. Sex producenter, en representant för en ekonomisk förening och en kostsamordnare har intervjuats för att få en djupare förståelse för vad livsmedelsproducenter upplever vara de största hindren och möjligheterna för att lämna anbud i offentliga upphandlingar av livsmedel. READ MORE

 4. 4. How can customer behavior be changed in order to increase sales of organic products

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Rebecca Hammel; Matilda Klasson; [2015]
  Keywords : DiVA; master thesis; Organic; Sustainability; Brand Knowledge; Behavior Theory; DiVA; examensarbete; uppsatts; Ekologisk; Hållbarhet; Märkeskunskap; Beteendeteori;

  Abstract : During the last few years, awareness of environmental- and health related problems have grown dramatically. An area that has a contributed to these concerns are the food industry. It has affected the demand of greener products such as organic food, which aims to be healthier and better for the environment. READ MORE

 5. 5. Life cycle assessment (LCA) of apples : a comparison between apples produced in Sweden, Italy and Argentina

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Davida Johansson; [2015]
  Keywords : apple; production; storage; packaging; transports; GWP; LCA;

  Abstract : Agricultural greenhouse gas emissions have great impact on climate change and need to be reduced. The production and transport of food accounts for up to 25% of total greenhouse gas emissions. READ MORE