Essays about: "Industrial soil"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words Industrial soil.

 1. 1. Smart Hydroponics : Conceptual Design of Hydroponic Plant System for Home Environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Erik Földhazy; [2018]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User Experience; Sustainability; Product Design; Human- Centered Design; Hydroponics; Teknisk Design; Användarupplevelse; Hållbarhet; Produktdesign; Human-Centered Design; Hydroponik;

  Abstract : Hydroponics is a method of cultivating plants without the use of soil. Soil acts as a growth medium which gives plants stability, provides nutrients and allows roots to be kept wet without drowning. In hydroponics the soil’s functions are replaced by synthesized methods. Stability comes from a substrate (i. READ MORE

 2. 2. Improved Lightning Performance for 132 kV OHL

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Author : Tomas Ingemarson; Johan Stelin; [2017]
  Keywords : Lightning performance; statistical insulation coordination; shield wire; portal tower; tower foot resistance; fault distribution; 132 kV.;

  Abstract : Lightning strokes to transmission lines causes a majority of the power quality issues that are so severe that sensitive industrial loads are disturbed. Historically Vattenfall concluded that it is too expensive to use shield wires for the 132 kV grid due to the high soil resistivity in Sweden. READ MORE

 3. 3. Nonlinear analysis of reinforced concrete slab on partially softening ground : Ickelinjär analys av armerad betongplatta på delvis uppmjuknande grund

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Yang Zhou; [2017]
  Keywords : Reinforced concrete slab foundation; Nonlinear analysis; FEM;

  Abstract : Reinforced concrete slabs are a conventional type of foundation that is widely used in residential, commercial and industrial buildings. Most of the slab foundations are constructed directly on the ground without another structural medium in between and some of the slabs are therefore influenced by ground softening. READ MORE

 4. 4. Fytoremediering som saneringsmetod och landskapsarkitektur i postindustriella hamnmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Baloo Peinkofer; [2017]
  Keywords : fytoremediering; förorenad mark; sanering; postindustriella miljöer;

  Abstract : Fytoremediering är en metod där föroreningar, i mark och vatten, extraheras, stabiliseras eller bryts ned med hjälp av växter. Då den industrialiserade världen innehar stora kvantiteter av förorenade områden och samtidigt behöver mark att bygga på för att möta de krav som en växande befolkning ställer, används idag ofta omfattande saneringsåtgärder. READ MORE

 5. 5. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cajsa Grape; [2017]
  Keywords : Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Abstract : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. READ MORE