Essays about: "Parking Design"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words Parking Design.

 1. 1. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Staflin; [2016]
  Keywords : offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet; strandkant; kajpromenad; grönstruktur; husbåt; söder Mälarstrand;

  Abstract : Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. READ MORE

 2. 2. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristoffer Backman; [2016]
  Keywords : handelscentrum; parkering; fysisk miljö; Boländerna; Uppsala;

  Abstract : I det här examensarbetet behandlas de parkeringsytor som ses i anslutning till externa handelscentrum. Sverige hör till de länder i Europa som hyser störst köpcentrumyta per invånare och antalet köpcentrum har sedan millenieskiftet fördubblats. READ MORE

 3. 3. Väsmans strandband : gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kajsa Holmqvist; [2016]
  Keywords : aktivitespark; lek; aktivitet; tillänglighet; hållbarhet; karaktär; Ludvika; band;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om att skapa en plats där människor vill vistas och får möjlighet att röra på kroppen. På uppdrag av Ludvika kommun presenteras ett övergripande gestaltningsförslag för en aktivitetspark vid utvecklingsområdet Väsmanstrand i Ludvika. READ MORE

 4. 4. Spontana möten : gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linda Grimheden; [2016]
  Keywords : bostadsgård; bostadsnära natur; gestaltning; grannskap; mänsklig aktivitet;

  Abstract : Den förtätning som sker i staden medför att de gröna ytorna minskar och blir färre. Detta innebär att bostadsgårdens roll som bostadsnära grönyta blir viktigare. READ MORE

 5. 5. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wille Helmbold; [2016]
  Keywords : regnbäddar; biofilter; hållbar dagvattenhantering; landskapsarkitektur; rain gardens; bio-retention; sustainable stormwater management; landscape architecture;

  Abstract : I miljöer som till hög andel utgörs av hårdgjorda ytor kan regnvatten inte infiltrera ned i marken som normalt, utan stora mängder blir istället till dagvatten. Hanteringen av dagvatten sker idag generellt genom att det transporteras iväg via brunnar och underjordiska ledningar till reningsverk och recipienter utanför städerna. READ MORE