Essays about: "Security Complex"

Showing result 1 - 5 of 176 essays containing the words Security Complex.

 1. 1. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 2. 2. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 3. 3. vehicleLang: a probabilistic modeling and simulation language for vehicular cyber attacks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sotirios Katsikeas; [2018]
  Keywords : Domain Specific Language; Probabilistic Modeling; Cyber Security; Threat Modeling; Attack Graphs; Vehicular Security; Domänspecifikt språk; Probabilistisk modellering; Cybersäkerhet; Hotmodellering; Attackgrafer; Fordonsäkerhet;

  Abstract : The technological advancements in the automotive industry as well as in thefield of communication technologies done the last years have transformed thevehicles to complex machines that include not only electrical and mechanicalcomponents but also a great number of electronic components. Furthermore,modern vehicles are now connected to the Wide Area Network (WAN) and inthe near future communications will also be present between the cars (Vehicleto-Vehicle, V2V) and between cars and infrastructure (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), something that can be found as Internet of Vehicles (IoV)in the literature. READ MORE

 4. 4. Big Goals - Small Island: Will Fiji achieve sustainable food security? : Comparing the plans and policies built by the Fijian government under the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Helene Elvira Berg Henriksen; [2018]
  Keywords : Food security; Vulnerability; Poverty; Small Island Developing States; Republic of Fiji;

  Abstract : This thesis examines how global development goals affect Fijian plans and policy strategies to achieve food security. The concept of food security is vast and complex, as several development issues contribute to the difficulty in achieving such security. READ MORE

 5. 5. Homomorphic Encryption on the IoT

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Author : Han Wang; [2018]
  Keywords : Security; IoT; Fully homomorphic encryption;

  Abstract : Security is always a big problem in IoT (internet of things),when it comes to IoT, there must have cloud computing because many devices in IoT are small embedded devices and they don’t always have enough power to finish some complex calculations. Then, they need to take advantage of a third party system especially cloud at present to finish some operations, but the cloud is not safe enough now, in which some important and private information may be leaked, then people introduce homomorphic encryption which can do calculation on encrypted data. READ MORE