Essays about: "dagvatten"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the word dagvatten.

 1. 1. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Per-Albin Norman; [2018]
  Keywords : Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Abstract : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. READ MORE

 2. 2. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2018]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Abstract : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. READ MORE

 3. 3. Climate change adaptation strategies for urban stormwater management : a comparative study of municipalities in Scania

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Denice Aderklint; [2017]
  Keywords : physical geography; stormwater management; climate change adaptation; Scania; green infrastructure; Pearson Chi-Square; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Scania is a region vulnerable to climate change and climate models project an increase in extreme precipitation events for this area. Pluvial flooding in urban areas is mostly associated with the large amount of impermeable surfaces and sewer system overload. READ MORE

 4. 4. Nya vägar för trafik och vatten : sänkta hastigheter ger plats för klimatanpassning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Tengheden; [2017]
  Keywords : planering; klimatanpassning; dagvattenhantering; gatumiljö; trafik; helsingborg;

  Abstract : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i klimatförändringarna och de förväntade följderna av dessa, vilket bland annat innebär kraftigare och intensivare regn. Kraftigare regn innebär stora utmaningar för städer och tätbebyggda områden där stora andelar av markytorna är hårdgjorda. READ MORE

 5. 5. Planning support for reducing risks related to flooding : A case study of flood response in Kista residential area and Igelbäcken stream, Sweden

  University essay from KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Author : Kajsa Lundgren; [2017]
  Keywords : Planning support; blue green solutions; hydrodynamic modelling; MIKE FLOOD; climate change adaption; land use change; Planeringsstöd; blå-gröna lösningar; hydrodynamiskmodellering; MIKE FLOOD; klimatanpassning; markanvändning;

  Abstract : Flooding has been identified as the most widespread and most frequently occurring natural disaster by the United Nation. Sweden is no exception when it comes to being affected by flooding, and several major flood events have been seen in recent years. READ MORE