Essays about: "dialogue about environment"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words dialogue about environment.

 1. 1. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 2. 2. Ungdomars landskap : att se och förbättra utemiljöer utifrån ungdomars perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jessica Jerrås; [2017]
  Keywords : Dialog; Förvaltning; Offentliga utemiljöer; Planering; Ungdomar;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att med enkla medel ta del av ungdomars åsikter och upplevelser av utemiljön i sitt närområde, för att pröva hur deras berättelser kan ge upphov till förbättringsprogram för offentliga utemiljöer. Arbetet grundar sig i en identifierad kunskapslucka vad det gäller planering med hänsyn till målgruppen ungdomar. READ MORE

 3. 3. Carbon Footprint Communication : A study of international corporations operating in the industrial sector

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Emma Hansson; Jenny Forssell; [2017]
  Keywords : Sustainability; carbon footprint; international corporations; stakeholder communication; corporate sustainability communication.;

  Abstract : The raising awareness of sustainable strategies within businesses has resulted in corporations becoming more conscious of sustainable development. As concerns about the environment and global climate change increases with carbon emissions as a cause, companies are now considering the extent of their emissions, their so-called carbon footprint. READ MORE

 4. 4. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Hagström; [2017]
  Keywords : fysisk aktivitet; gestaltning; spontan aktivitet; tonåringar; vardagsmotion;

  Abstract : The thesis is focused on teenagers and physical activity since today, people aren’t physically active enough to gain the health benefits that physical activity brings. The purpose of the thesis is to investigate how teenagers’ physical activity can be increased by the design of the outdoor environment. READ MORE

 5. 5. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Hillerius; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Abstract : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. READ MORE