Essays about: "ekologiskt foder"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words ekologiskt foder.

 1. 1. Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård : en fallstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Henrik Andersson; [2018]
  Keywords : omställning; krav; ekologiskt; mjölkproduktion; kostnader; mjölk; sammansättning; avkastning;

  Abstract : En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag på de flesta gårdar med ekologisk produktion. READ MORE

 2. 2. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jolin Währn; [2017]
  Keywords : faba bean; pig; tannins; growth; health; plasma urea;

  Abstract : There is an increasing need and interest to use domestic protein feed ingredients in Swedish pig diets instead of imported soybean, particularly in organic production. Due to its tannin content, colour flowered faba bean has been disregarded in this sense, yet it yields more and is grown more in Sweden than the white flowered which is void of tannins. READ MORE

 3. 3. Hur nöjda är ekologiska lantbrukare? : en intervjustudie med tolv animalieproducerande lantbrukare och deras uppfattningar om ekologisk produktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sophia Franzén; [2015]
  Keywords : ekologisk; ekologisk produktion; konvertering; motiv; hinder;

  Abstract : Den svenska regeringen har satt mål gällande ekologisk produktion; till 2020 ska 20% av den totala jordbruksmarken vara ekologisk certifierad. Detta mål har historiskt sett inte uppnåtts och kontinuerligt skjutits på framtiden. READ MORE

 4. 4. Inhemsk trindsäd i fodret till suggor och smågrisar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Joanna Oliver; [2010]
  Keywords : Suggor; Smågrisar; Trindsäd; Foder; Inverkan;

  Abstract : Intresset för alternativa proteinfoder ökar mer och mer i och med den pågående klimatdebatten. Eftersom sojabönan inte kan odlas i Sverige medför det istället att den importeras vilket har börjat ifrågasättas. READ MORE

 5. 5. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Anna Fritz; [2010]
  Keywords : småskaligt lantbruk; ekologiskt lantbruk; ekosystemtjänster; uthållig livsmedelsproduktion; försörjning på småskaligt ekologiskt lantbruk;

  Abstract : Idag kännetecknas det svenska jordbruket framför allt av storskaliga, effektiviserade och specialiserade lantbruk med behov av flera energikrävande produktionsmedel. Negativa konsekvenser av detta lantbruk är bland annat en minskad variation av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, en minskad biologisk mångfald och därmed en försvagning av ekosystemtjänster knutna till jordbruket. READ MORE