Essays about: "genus kön"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words genus kön.

 1. 1. Skin care products and gender - Design of a visual identity for a fictional brand focusing on gender in the skin care industry, in terms of color, shape and packaging.

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Sara Pärlefalk; Bianke Swart; [2017]
  Keywords : genus; hudvård; könsstereotyper; varmumärkesprofilering; visuell identitet; normer; förpackningsdesign; formgivning;

  Abstract : Studien som följer syftar till att ta fram ett förslag på en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp. Med könsneutral menas att varumärke inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön. Fokus i studien är färg, form och förpackning. READ MORE

 2. 2. “Nature is full of rapists” : the representation of animal’s gender behavior in popular science

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Jonsson; [2017]
  Keywords : Gender; popular science; ideology;

  Abstract : This master’s thesis in rural development investigates the representations of animals and their social- and gender behavior in a Swedish popular science magazine. How is gender produced and reproduced, and how is language used to establish and maintain existing power relations? These are the questions that this thesis aim to answer. READ MORE

 3. 3. How a municipality works with inclusion through external communication material

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Emma Kernehed; [2017]
  Keywords : Kommun; Sverige; Botkyrka; kommunikation; visuell kommunikation; samhällskommunikation; inkludera; exkludera; jämställdhet; jämlikhet; diskriminering; diskrimineringsgrunder; antidiskriminering; genus; kön; könsroller; normer; normkritik; intersektionalit;

  Abstract : Studien syftar till att undersöka hur en kommuns externa bildkommunikation stämmer överens med de interna riktlinjerna för bildspråk. Detta görs med utgångspunkt i begreppet inkludering, som i sammanhanget innebär vem som är representerad i bild och hur. Syftet ska besvaras genom en fallstudie med Botkyrka kommun som undersökningsobjekt. READ MORE

 4. 4. Grammatical gender in Hindukush languages : An areal-typological study

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Julia Lautin; [2016]
  Keywords : Grammatical gender; areal-typology; Hindukush; animacy; nominal categories; Grammatiskt genus; arealtypologi; Hindukush; animacitet; nominala kategorier;

  Abstract : In the mountainous area of the Greater Hindukush in northern Pakistan, north-western Afghanistan and Kashmir, some fifty languages from six different genera are spoken. The languages are at the same time innovative and archaic, and are of great interest for areal-typological research. READ MORE

 5. 5. Walking the Rainbow: Using the environment as a catalyst for the dissolution of gender norms in the preschool

  University essay from Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Author : Lisa Lynch; [2016]
  Keywords : Gender; Gender equality; Language; Learning environment; Preschool education; Sex roles; Social norms;

  Abstract : Studier har visat att barn påverkas av den miljö de befinner sig i. Den fysiska världen talar ett språk som berättar om samhällets krav, förväntningar och värderingar på individen, inklusive förväntningar angående kön/genus. READ MORE