Advanced search

Showing result 1 - 5 of 81 essays matching the above criteria.

 1. 1. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 2. 2. An Entrepreneurial Management Framework: The Process of Decision-Making regarding Startup Advisors

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Mai-Li Hammargren; Stella Chen; [2015]
  Keywords : Entrepreneurship; Startup Advisor; Product Development; Effectuation; Team Diversity;

  Abstract : Abstract Making good decisions is imperative for startup founders. The entrepreneur behind the pioneer within touch-screen watches, Mutewatch, highlights the importance of startup advisors in order to encourage inexperienced entrepreneurs to try their wings and how to gain experience with lower risks, which are enabled by the advisor's network and previous experience. READ MORE

 3. 3. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 4. 4. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE

 5. 5. Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Nilsson; Jonatan Norman; [2015]
  Keywords : biobränsle; brytning; resurs; återvinning; undersökning;

  Abstract : Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om. READ MORE