Essays about: "importance of material management"

Showing result 11 - 15 of 113 essays containing the words importance of material management.

 1. 11. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE

 2. 12. Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Kollberg; [2016]
  Keywords : SeedPAD; fröplantor; kvävegödsling; tidig tillväxt; seedlings; fertilization; early growth development;

  Abstract : I boreala skogar begränsas trädens tillväxt av olika ståndortsfaktorer och främst är det temperatur, tillgång till solljus, vatten och mineralnäring som utgör hinder. Makronäringsämnet kväve är det mineralnäringsämne som till stor del begränsar tillväxten i nordliga barrskogar. READ MORE

 3. 13. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE

 4. 14. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; [2016]
  Keywords : genetisk variation; stadsträdsbestånd; sjukdomsresistens; klimatanpassning; estetiskt värde; landskapsarkitektur;

  Abstract : Träd är av stort värde för våra urbana miljöer. Utöver deras estetiska värden bidrar de med en mängd olika ekosystemtjänster. Därmed är det av stor vikt att stadsträdsbestånden bibehåller god hälsa och bevaras. READ MORE

 5. 15. Using discrete event simulation : Improving efficiency and eliminating nonvalue added work

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Camilla Janius; Sahel Mir; [2016]
  Keywords : Discrete event simulation; Efficiency; Packaging; Assembly line; Simulation modelling; Supply Chain Management; Production line; Non-value added work; Productivity; Process Improvement;

  Abstract : Process improvement is one of the challenging tasks within manufacturing companies. This study has been focused on analysing a packaging station by using a discrete event simulation tool. Packaging is an important part of the production and logistics process, but it is seldom considered when analysing non-value added activities. READ MORE