Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 73 essays containing the words importance of material management.

  1. 6. Plastic as marine debris and its potential for economic value : A practical and analytical estimation of the marine debris characteristics and a comparative evaluation of possible treatment procedures

    University essay from KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

    Author : Astrid Hartman; Ella Lovén; [2014]
    Keywords : ;

    Abstract : Every year around 270 million tonnes of plastic are produced worldwide. As a result of poor waste management in many countries, a large amount of it ends up in the world’s oceans where it degrades into micro particles. READ MORE

  2. 7. BILTEMA : Case study to locate the future Customer DistributionCentre and create a material management to handle ecommerce

    University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Author : William Chan; Christoffer Stahrberg; [2014]
    Keywords : ;

    Abstract : Background: Before BILTEMA’s decision-making in investing in e-commerce, many questions have to be answered such as market demand, expansion and other decisions, appropriate for the company’s existing operations and strategies. The importance of selecting warehouse location has the theoretical goal of profit and to support the overall business strategy of the firm. READ MORE

  3. 8. Träds inverkan på solstrålning mot bebyggelse : effekterna av trädval och placering i staden, sett ur ett hållbart perspektiv

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Clara Hansson; [2014]
    Keywords : solstrålning; värmestrålning; skugga; träd; stad; transmissivitet; energiförbrukning; stadsplanering;

    Abstract : I denna uppsats studeras stadsträds påverkan på solstrålning i urban miljö. Idag täcks den största andelen yta i staden av hårdgjort material, många av dem mörka som exempelvis asfalt eller mörkt tegel. READ MORE

  4. 9. Jämställda förskolegårdar : går det att gestalta?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Kaisa Rajamäe; [2014]
    Keywords : genus; förskola; förskolegård; utemiljö; Lekplats; lek; jämställd; gestaltning;

    Abstract : Det finns goda förutsättningar att gestalta en förskolegård som möjliggör ett jämställt förhållande mellan barn, men då krävs även personalens aktiva medverkan. Syftet med den här uppsatsen är att öka medvetenheten om vikten av en jämställd lekmiljö på förskolegårdar och att försöka komma fram till hur en sådan kan gestaltas. READ MORE

  5. 10. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Jenny Fogelström; [2014]
    Keywords : hästkastanj; Aesculus hippocastanum; kastanjeblödarsjuka; Pseudomonas syringae pv. aesculi; trädsjukdom; blödande hästkastanjer; alléträd;

    Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett tillvägagångssätt för att hantera den alltmer utbredda sjukdomen kastanjeblödarsjuka. Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. READ MORE