Essays about: "protected natural areas"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words protected natural areas.

 1. 1. Analysis of urban ecosystem condition indicators for the large urban zones and city cores in EU : threshold assessment and exploration of the relation to ecosystem services through the application of G.I.S

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Christina Kourdounouli; [2018]
  Keywords : geography; GIS; EU; urban atlas; larger urban zone; city core; urban ecosystem; ecosystem condition indicator; urban green space; impervious surface; natural area; agricultural area; protected area; abandoned area; number of inhabitants per area; artificial area per inhabitant; urban ecosystem condition indicator thresholds; ecosystem services; recreation opportunity spectrum; NO2 removal by urban vegetation; urban heat island effect; cluster analysis; precipitation; temperature; climate adaptation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : As almost three out of four EU citizens live in urban areas and this number is expected to further grow, studies on urban ecosystems and their services are crucial to understand a city’s environmental structure and capabilities. The European Commission has published a relative report which suggests an urban ecosystem condition indicator framework, yet without suggesting respective thresholds that might indicate a “desired” environmental condition of the city. READ MORE

 2. 2. Consequences of a flood in Kristianstad, Sweden : a GIS-based analysis of impacts on important societal functions

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Jonas Sjögren; [2017]
  Keywords : important societal functions; Hammarslund Barrier Failure; flood consequences; flood risk analysis; physical geography; geography; Geographical Information Systems; Kristianstad; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : According to a recent report from the Swedish Civil Contingencies Agency, the city of Kristianstad is considered as one of the most vulnerable in Sweden regarding consequences of a flood. Being protected by a barrier system, a failure would most likely have serious impact on the city. READ MORE

 3. 3. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anette Larsson; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Abstract : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. READ MORE

 4. 4. Skogsbrukets hänsyn till rennäringen som riksintresse : contortatall i flyttleder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anja Fjellgren Valkeapää; [2016]
  Keywords : renskötsel; främmande trädslag; produktion; täthet; renar;

  Abstract : Rennäringen är en näring som bedrivs på ca 50 % av Sveriges areal och samsas med skogsbruket på samma områden. För att rennäringens bedrivande inte ska försvåras ytterligare är viktiga områden skyddade enligt Miljöbalken. READ MORE

 5. 5. Conservation assessments of Văcărești urban wetland in Bucharest (Romania) : land cover and climate changes from 2000 to 2015

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Luana Andreea Simion; [2016]
  Keywords : land cover types; climate change; Physical Geography and Ecosystem Analysis; urban wetland; biodiversity; protection and preservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Văcărești Urban Wetland, a recently instituted nature park, is situated in Bucharest (Romania). It has been established over the last 27 years within an abandoned retention polder, built during the communist era. READ MORE