Essays about: "provyta"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word provyta.

 1. 1. Potential för utökad areal sådd inom Holmen Skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Lundström; [2015]
  Keywords : ståndort; multivariatanalys; PCA; PLS-DA; tall; contorta;

  Abstract : Holmen Skog har som målsättning att öka andelen sådda föryngringsytor från dagens 24 % till 30 %. Erfarenheterna inom Holmen Skog vad gäller sådd är goda, men med ett ökat arealmål blir svårigheterna att hitta lämpliga bestånd större. READ MORE

 2. 2. Två höjdtilldelningsmetoder för trädhöjder : hur metoden påverkar höjdskattning med laserdata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Arvid Axelsson; Tomas Ekström; [2015]
  Keywords : laserskanning; inventering; grundytevägd medelhöjd; fjärranalys; regressionsmodeller;

  Abstract : Detta kandidatarbete avsåg att utvärdera två metoder för höjdtilldelning av enskilda träd och hur dessa påverkade kvalitén på skattningar av grundytevägd medelhöjd gjord med hjälp av laserdata. De metoder som utvärderades var Söderbergs funktioner och en ny metod som Riksskogstaxeringen nyligen tagit fram. READ MORE

 3. 3. Rönn, asp, sälg och ek i skogslandskapet : effekter av skogsbruk och bete i nordöstra Uppland

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Filip Ånöstam; [2015]
  Keywords : RASE; rönn; asp; sälg; ek; betestryck; rekrytering; transekt; provyta; grundyta; signifikans;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har mängden rönn, asp, sälg, ek (RASE) minskat i de svenska skogarna. RASE är älgens favoritföda och bär en stor biologisk mångfald vilket gör att minskningen är ett stort problem. Därför är mitt syfte med detta arbete att undersöka vad som påverkar mängden och rekrytering/förekomst av dessa arter. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av förmågan hos Wet Area Mapping (WAM) att beskriva markbärigheten på skogsmark intill vattendrag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jon Wikström; [2015]
  Keywords : miljöhänsyn; skogsbruk; Wet Area Mapping; körskador; markbärighet; environmental consideration; forestry; rutting; ground bearing capacity;

  Abstract : Att påverka marker nära vattendrag och sjöar medför en särskilt stor risk att förorena och försämra vattenkvaliteten i vattendragen. Risken att påverka kvaliteten i vattnet är kopplat till markens fukthalt, bl. a. via att ökad fukthalt medför ökad risk för körskador. READ MORE

 5. 5. Kan data från riksskogstaxeringen användas för att bedöma kvalitet på tallens rotstock?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Gustav Claesson; Linus Edelbro; [2013]
  Keywords : Årsringsbredd; Kvist; Ståndortsindex; Talltimmer;

  Abstract : Tidigare studier visar att ”summa 5 årsringsbredd med start 20 mm från märg vid brösthöjd” (5YRW) samvarierar med måttet grövsta kvist i rotstocken hos tall. Grövsta kvist är en viktig kvalitetsbeskrivande variabel som påverkar virkets värde och användningsområde. Riksskogstaxeringen tar borrkärnor på tillfälliga provytor. READ MORE