Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words spring season.

 1. 1. Beslutsunderlag för bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.) : erfarenheter av marfuktighetsmätning i sparrisfält

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Josefine Lundblad; [2017]
  Keywords : sparris; bevattning; bevattningsstyrning; markfuktighet; markfuktighetsmätning; undertrycksmätare;

  Abstract : Sparrisen är känd för sitt kulinariska värde som späd välsmakande primör. Svenskodlad sparris är allt mer efterfrågad med krav på högre avkastning som ett resultat. Högre avkastning skulle vara ett sätt att möta efterfrågan, men också bli ett effektivt sätt att konkurrera ut importen. READ MORE

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 3. 3. Potential for low temperature district heating system : Integrating 4th generation district heating system with existing technology

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Majd Kamal; [2017]
  Keywords : Model; OpenModelica; retention flow; 4GDH; DHC; district cooling; combined heat and power; Lågtempererad fjärrvärme; fjärde generationen fjärrvärme; modellering; simulering; fjärrkyla; varmhållning;

  Abstract : This project presents a feasibility study and an investigation of the potential for low temperature district heating system in Västerås. The investigation treats integrations possibilities for 4GDH (4th Generation District Heating) in Kungsängens area in Västerås, which is undergoing a large-scale building-up and construction. READ MORE

 4. 4. Överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador i fält hos långnattsbehandlade ettåriga tallplantor med dubbelbarr

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Nilsson; [2017]
  Keywords : Barranlag; dubbelbarr; långnattsbehandling; pinus; snytbagge; tall; tillväxt; överlevnad; double needles; increment; needle primordia; pine; pine weevil; pinus; short day treatment; survival;

  Abstract : En skogsägare är skyldig att återbeskoga efter föryngringsavverkning och plantering är den vanligaste metoden. I Sverige produceras årligen miljontals skogsplantor för att tillgodose behovet och den vanligaste planttypen är täckrotsplantan. READ MORE

 5. 5. Effect of Environmental Factors on Pore Water Pressure in River Bank Sediments, Sollefteå, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Hanna Fritzson; [2017]
  Keywords : negative pore water pressures; matrix suction; silt slope; slope stability; pore water pressure variations; negativa porvattentryck; siltslänt; släntstabilitet; porvattentrycksvariationer;

  Abstract : Pore water pressure in a silt slope in Sollefteå, Sweden, was measured from 2009-2016. The results from2009-2012 were presented and evaluated in a publication by Westerberg et al. (2014) and this report is an extension of that project.In a silt slope the pore water pressures are generally negative, contributing to the stability of theslope. READ MORE