Essays about: "water environment"

Showing result 1 - 5 of 463 essays containing the words water environment.

 1. 1. Design and Implementation of a Glider Control System

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Hannah Lindberg; [2015]
  Keywords : ROBEX; MOTH; glider; buoyancy; OBC; actuators; pitch; deflection; AHRS;

  Abstract : ROBEX is a unique research project combining Airbus Defence and Space’s robotics expertise with deep-sea exploration technology to discover more about the most extreme environments environments known to man. As a part of this project, a deep-sea glider called MOTH, is under development with the objective to determine whether gliders can be used as a platform for bathymetric and electromagnetic soundings of the seafloor as well as for new water column research. READ MORE

 2. 2. Hydrogeological Studies of the Reclamation Measures at the Kimheden Open-Pit Mine, Northern Sweden

  University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

  Author : Nicole Breng; [2015]
  Keywords : hydrogeology; mine site reclamation; open pit; backfilling; sulphidic waste rock;

  Abstract : Open pit copper mining was performed at Kimheden four decades ago. The waste rock was stored in heaps next to the two open pits, which lead to the formation of acid mine drainage. Therefore, the waste rock was gradually backfilled to the open pits and allowed to water saturate to the natural water level. READ MORE

 3. 3. Mammans betydelse : effekter av tidig maternell separation hos däggdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Larsson; [2015]
  Keywords : moder-unge relation; mamma; däggdjur; avvänjning; separation; stereotypi; mother-young relationship; mother; mammal; weaning; deprivation; separation; stereotypic behaviour;

  Abstract : Däggdjur diar sina ungar under den första tiden efter förlossningen men hos många arter består moderskapet av mer än att bara erbjuda mat. Många däggdjur som hålls i fångenskap har separerats från sina mödrar långt tidigare än vad som sker i naturen och separationen sker ofta abrupt utan möjlighet för ungarna att successivt vänja sig vid de nya förutsättningarna som separationen innebär. READ MORE

 4. 4. Antibiotikaresistensgener: förekomst och spridning i akvatisk miljö

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emmy Johansson; [2015]
  Keywords : antibiotikaresistens; resistensutveckling; antibiotikaresistensgener; akvatisk miljö; antibiotic resistance; resistance development; antibiotic resistance genes; aquatic environment;

  Abstract : Antibiotikaresistens hos bakterier har de senaste årtionden ökat drastiskt och är idag en av de största medicinska utmaningarna samhället står inför. Resistensutvecklingen har ökat i takt med den oförsiktiga användning av antibiotika som präglat både sjukvård och djuruppfödning i många år. READ MORE

 5. 5. Fantasi på förskolegården : en studie av utemiljöns roll vid fantasilek

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Magnusson; [2015]
  Keywords : förskolegård; förskolebarn; fantasilek; naturmiljö; landskapsarkitektur; funktion;

  Abstract : Det finns forskning om barns lek i utomhusmiljö, men fantasileken som anses viktig för barns utveckling i förskoleåldern är särskilt lite studerad. Målet med examensarbetet är att utforska betydelsen av en förskolas utemiljö utifrån dess inverkan på barnens lek och att som blivande landskapsarkitekt vinna större förståelse för lekmiljöers utvecklingsmöjligheter. READ MORE