Essays about: "wildlife and forest protection"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words wildlife and forest protection.

 1. 1. Att planera för vilt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Sunesson; [2015]
  Keywords : landskapsarkitektur; landskapsplanering; viltvård; biologisk mångfald;

  Abstract : Denna uppsats undersöker vilken plats viltvård har i landskapsplaneringssammanhang, samt försöker ta reda på hur landskapsarkitektens möjligheter att verka för goda viltförhållanden och biologisk mångfald ser ut. Genom att granska och problematisera begreppet viltvård försöker jag ge en bild av vad begreppet innebär. READ MORE

 2. 2. NPK+ och blå målklassning : indikatorer på vattenkvalitet?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Per-Olof Nordin; [2012]
  Keywords : vattendrag; vattenförekomst; vattenklassificering; inventering; målklaser; fiskar; water; water bodies; water classification; field inventory; target classes; fishes;

  Abstract : Vattendirektivets (2000/60/EG) krav på skydd och bevarande av vattenkvalitet i vattenförekomster har kraftigt ökat medvetenheten om vattenhänsyn och vattenvård i det svenska skogsbruket. Världsnaturfonden lanserade hösten 2011 tillsammans med skogsägarföreningarna (Södra skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna) vattenhänsynsverktygen NPK+ (Naturvärde, Påverkan, Känslighet och Plusvärde) och blå målklassning som hjälpmedel till skogsägare för att ta och synliggöra vattenhänsynen. READ MORE

 3. 3. Is old forest like old forest? : patterns in abundance and species number of resident birds in old boreal forest stands in relation to stand structure and landscape context

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ortrud Leibinger; [2011]
  Keywords : resident birds; boreal forest; habitat; declining species;

  Abstract : Forest structure and composition may be, dependent on e.g. soil conditions, human impact and forest age, very different, which might result in differences in abundance and species number of resident forest bird. READ MORE

 4. 4. Pellet group count of roe deer ( Capreolus capreolus ) at Herrevad Abbey : How has the hunting affected the population and how will it develop?

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Cecilia Olsson; [2011]
  Keywords : Pellet-group count; roe deer; Herrevad Abbey; Capreolus capreolus; Spillningsinventering; rådjur; Herrevadskloster;

  Abstract : The land around Herrevad Abbey consists mostly of pastures with a lot of old coarse oaks,a touch of broad-leaved decidous forest andmixed deciduous and coniferous forest.In the year 2010 the Swedish Environmental Protection Agency became owner of the area around Herrevad Abbey, previously owned by the Swedish National Fortification Administration. READ MORE

 5. 5. Hotade arter i tallmiljöer på Sveaskogs mark i Västerbotten och Norrbotten : skötselförslag och analys av potentiell habitatutbredning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Karin Lundberg; [2010]
  Keywords : landskapsanalys; död ved; vedlevande insekter; fragmentering; naturvårdande skötsel;

  Abstract : Skogens biologiska mångfald hotas främst genom den påverkan som människan har på naturen. Skogsbruk och bekämpning av skogsbränder leder bland annat till att landskap och habitat fragmenteras samt att mängden död ved minskar i skogen. READ MORE