Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Author: Towe Jansson; [2014]

Keywords: Genes; sheep; fecundity; ovulation rate; litter size;

Abstract: Fertilitetsegenskaper har ofta låga arvbarheter och selektion baserat på fenotyp är ofta ineffektiv och långsam. För att förbättra fertilitetsegenskaper som ovulationsmängd och kullstorlek hos får är det effektivast att selektera avelsdjur utefter deras genotyp. Olika mutationer i gener tillhörande transforming growth factor-β (TGFβ) superfamiljen har visat sig påverka ovulationsmängd och kullstorlek hos får. Dessa gener är BMPR-1B, BMP15 och GDF9. Även mu-tationer i den så kallade Lacaune genen (B4GALNT2) och Woodland genen (FecX2) har visat sig påverka ovulationsmängd och kullstorlek hos får. Mutationerna ger olika effekt och har olika nedärvningsmönster. Samtliga mutationer ökar ovulationsmängden hos heterozygota individer, men vissa mutationer orsakar infertilitet hos homozygota individer och hos dessa tackor utvecklas inte äggstockarna och folliklarna normalt. En ökad kullstorlek kan vara av-görande för lammproduktionens lönsamhet men att endast inrikta aveln på att öka antalet födda lamm är inte optimalt. Vilken kullstorlek som är optimal skiljer sig mellan produktions-system, ras, klimat och tillgång på näringsrikt foder. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka gener som påverkar ovulationsfrekvens och kullstorlek hos får. Sammanfattningsvis är det viktigt att studera fertilitetsgener för att öka effektiviteten i produktionen, kunna stabilisera optimala kullstorlekar samt att få kunskap om infertilitet och genetiska sjuk-domar associerade till reproduktion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)