Kartläggning av smittskydd på svenska ridskolor

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: I Sverige finns ca 360 000 hästar och en bred och mångfacetterad hästsektor. Ridsporten är landets sjätte största föreningsidrott. Vid en kartläggning år 2004 fanns det 730 svenska ridskolor. Ridskolan är ett forum där många får sin första kontakt med hästar. Ridskolan är dessutom en miljö där många människor och djur möts och smittsamma sjukdomar riskerar att spridas. Om ett grundläggande smittskydd kan säkerställas på dessa anläggningar skulle det både kunna bidra till bättre smittskydd inom den svenska hästpopulationen och ökad kunskap om smittsamma hästsjukdomar. Rutiner för smittskydd syftar till att förhindra spridning av infektiösa ämnen djur emellan men också mellan människor och djur. I Sverige förekommer både enzootiska och zoonotiska sjukdomar bland hästar. Dessutom finns ett antal exotiska infektiösa sjukdomar som i framtiden skulle kunna utgöra ett hot mot den svenska hästpopulationen. Smittskyddets funktion är att förhindra spridning av de sjukdomar som redan finns etablerade i landet men även spridningen av sjukdomar över landets gränser. Tidigare studier har visat att få rutiner för att minska eller förhindra spridning av smittämnen tycks praktiseras i svenska häststallar. Denna studie är en kartläggning av smittskyddsarbetet och attityden till smittsamma sjukdomar på svenska ridskolor och baseras på en enkät som under 2016 skickades ut till samtliga ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet. I studien framkom att många av ridskolorna fokuserar på att hantera smittor först när de nått till anläggningen och över lag tycks många underskatta risken att människor kan bidra till spridning av smittsamma hästsjukdomar. Även om många av anläggningarna i studien har vissa rutiner för att förhindra spridning av smittämnen så verkar kunskaperna om hästsjukdomar och hur de sprids vara begränsade hos många. Studien visade att många av ridskolorna tycks veta att smittskyddsrutiner fyller någon funktion men inte vilken.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)