Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Ekoturism är en form av turism som bidrar till skyddet av natur- och kulturmiljöer och gynnar lokalbefolkningens välbefinnande. Ekoturism uppkom som en revolt mot massturismen som orsakade både social, ekologisk och ekonomisk negativ påverkan på natur, kultur och samhälle. För att garantera att en anläggning/arrangör bedriver verksamheten utefter ekoturismens principer finns ekoturismmärkningen Naturens Bästa. Svenska Ekoturismföreningen certifierar ekoturismanläggningar/-arrangörer samt skapar riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas i Sverige. Ekoturismen var när den uppkom en ny nisch för landskapsarkitekter och fortfarande idag är ekoturismen relativt outforskad inom landskapsarkitekturen. Uppsatsens syfte var att, genom en litteraturundersökning och ett samtal med Per Jiborn, ta reda på landskapsarkitektens möjlighet att delta inom arbetet med ekoturism. Som exempel studerades möjligheterna för landskapsarkitekten att förbättra arbetet vid uppbyggnad av en ekoturismanläggning samt dess utveckling . Uppsatsen beskriver utifrån detta två studentprojekt från Zambia respektive Filippinerna där landskapsarkitekten varit delaktig och hur landskapsarkitekterna arbetat fram gestaltningsförslag utifrån ekoturismens principer. För att skapa förståelse och visa på möjligheter för landskapsarkitekten att delta, sammanfattas hur arbetet med ekoturism fungerar i Sverige, landskapsarkitektens relation till ekoturism och vad landskapsarkitekter bidragit med inom ämnet idag. Genom att visa hur landskapsarkitektens kunskap och redskap så som inventering, analys och förmågan att se helhetslösningar kan bidra inom ekoturismen klargörs en koppling mellan de två begreppen; ekoturism och landskapsarkitektur.Landskapsarkitekten är idag inte aktivt deltagande inom ekoturism. De få projekt som gjorts med landskapsarkitekter innefattar till största delen utformning av ekoturismanläggningar. I ett samtal med Per Jiborn anställd hos svensk ekoturismförening menar Jiborn att landskapsarkitekten kan bidra inom ekoturism men att ekonomin inom ekoturism begränsar möjligheterna i Sverige. Företagen som utvecklar ekoturismanläggningar är ofta småskaliga med en begränsad budget varvid externa konsulter sällan hyrs in. För att försäkra att ekoturismanläggningar följer bestämmelserna och riktlinjerna för ekoturism bör uppföljning av verksamheten ske var tredje till femte år. Vid uppföljningen undersöks aspekter som bland annat natur- och kulturpåverkan. Uppsatsens slutsats visade på att landskapsarkitekten med sina kunskaper har möjlighet att delta inom arbetet med ekoturism på följande punkter; utformning och uppstart av ekoturismanläggning, utveckling och uppdatering av riktlinjer och verksamhetsplaner samt uppföljning hos ekoturismföretag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)