Bitrate smooting: a study on traffic shaping and -analysis in data networks

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Abstract: Examensarbetet bakom denna rapport utgör en undersökande studie om hur transmission av mediadata i nätverk kan göras effektivare. Det kan åstadkommas genom att viss tilläggsinformation avsedd för att jämna ut datatakten adderas i det realtidsprotokoll, Real Time Protocol, som används för strömmande media. Genom att försöka skicka lika mycket data under alla konsekutiva tidsintervall i sessionen kommer datatakten vid en godtycklig tidpunkt med större sannolikhet att vara densamma som vid tidigare klockslag. En streamingserver kan tolka, hantera och skicka data vidare enligt instruktionerna i protokollets sidhuvud. Datatakten jämnas ut genom att i förtid, under tidsintervall som innehåller mindre data, skicka även senare data i strömmen. Resultatet av detta är en utjämnad datataktskurva som i sin tur leder till en jämnare användning av nätverkskapaciteten. Arbetet inkluderar en översiktlig analys av beteendet hos strömmande media, bakgrundsteori om filkonstruktion och nätverksteknologier samt ett förslag på hur mediafiler kan modifieras för att uppfylla syftet med examensarbetet. Resultat och diskussion kan förhoppningsvis användas som underlag för en framtida implementation av en applikation ämnad att förbättra trafikflöden över nätverk.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)