Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: Med dagens växande besättningar är det svårare att upptäcka brunst hos mjölkkor genom visuell observation. Detta leder till ekonomiska förluster, minskat genetiskt framsteg, högre inkalvningsålder och längre kalvningsintervall. För att underlätta brunstregistrering i besättningarna finns olika automatiska registreringar som kan upptäcka fysiologiska eller beteendemässiga förändringar som framträder hos kon vid brunst. Denna litteraturstudie sammanställer tre olika principer för brunstdetektering; visuell brunstdetektering, stegräknare och bestigningsdetektor, som kan vara antingen elektronisk eller manuell. Resultatet visar att stegräknare är den metod som upptäcker flest brunstperioder medan visuell observation ger minst felaktigt detekterade brunstperioder. Bäst resultat uppnås genom att kombinera en metod som upptäcker många brunstperioder med visuell observation som gör få fel. För kor som går inomhus uppnås bäst resultat genom att kombinera benmonterad stegräknare med visuell observation. Kor på bete kan också detekteras med svansfärg eller Heat mount detector som är två typer av bestigningsdetektorer som då kombineras med visuell observation. För svenska förhållanden där korna flyttas mellan inomhus och bete är den bästa kombinationen benmonterad stegräknare och visuell observation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)