Globala uppvärmningens påverkan på isbjörnens parasiter

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Globala uppvärmningen är ett aktuellt problem och ett djurslag som påverkas framförallt av klimatförändringarna är isbjörnen (Ursus maritimus). På det cirkumpolära Arktis använder de havsisarna som plattform för att bedriva jakt, reproduktion och förflyttningar. Deras främsta byten är vikarsälar och storsälar, men de konsumera även en mängd andra arter samt förkommer det kannibalism. Parasiter som har observerats hos vilda isbjörnar är Toxoplasma gondii och Trichinella spp. och i detta arbete har jag med hjälp av litteraturen undersökt förekomsten av dessa parasiter hos isbjörnar. Jag diskuterar möjliga smittvägar för parasiterna till isbjörnarna samt hur den globala uppvärmningen kan komma påverka parasiterna och därmed isbjörnarna. Förekomsten av Toxoplasma gondii har även setts hos isbjörnens främsta byten vikarsälar och storsälar, men förekomsten av Trichinella spp. var jämförande med förekomsten av Toxoplasma gondii mycket låg hos dessa byten. Båda parasiterna har dock setts öka med en stigande ålder hos isbjörnarna, det kan bero på att sannolikheten att äta kadaver från ett infekterat djur ökar med en högre ålder. Vikarsälars föda består av arter där Trichinella spp. inte kan utvecklas vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till den låga förekomsten av parasiten hos dessa sälar. Den troligaste smittvägen av parasiten till isbjörnar skulle därför kunna vara via kadaver från andra infekterade isbjörnar. Isbjörnen är endast en mellanvärd för parasiten Toxoplasma gondii, dess huvudvärd är kattdjur. I Svalbard finns inga vilda kattdjur samtidigt som det är förbjudet att äga tamkatter inom skärgården, så en teori är att oocyster möjligen transporteras via havsströmmar från fastlandet i Norge till Svalbards kust. En annan möjlig smittväg skulle kunna vara via flyttande sjöfåglar som isbjörnar kan konsumera. Toxoplasma gondii kan även överföras kongenitalt via placentan till fostret, men inga av studierna jag läst har haft resultat som tyder på att detta är en vanlig smittväg för parasiten hos isbjörnarna. Klimatförändringarnas påverkan på och för parasiterna har diskuterats och olika möjliga förändringar har tagits upp, gemensamt har de att de mycket sannolikt kommer vara till parasiternas fördel. En jämförelse med parasitförekomsten hos svartbjörnar och bruna grizzlybjörnar finns med för att bedöma hur parasitförekomsten skulle kunna se ut i framtiden för isbjörnen som en konsekvens av ett varmare klimat. Ett mildare klimat på Arktis skulle även kunna leda till att fler människor flyttar dit och då även har med sig sina tamdjur och husdjur som skulle kunna bli nya smittkällor av sjukdomar till det arktiska djurlivet. Framförallt katter skulle kunna leda till en ökande förekomst av Toxoplasma gondii eftersom kattdjur är huvudvärd för parasiten. Spekulationerna är många men gemensamt har de att den globala uppvärmningen på flera troliga sätt kommer påverka isbjörnens parasiter och därmed förekomsten hos isbjörnarna. Om detta verkligen är till en nackdel för isbjörnarna är oklart, men troligen ökar risken för en högre förekomst hos människor och andra arter om förekomsten blir högre hos isbjörnarna, vilket då kan leda till problem.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)