Psychological skills among Swedish high school athletes

University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Psykologiska färdigheter är viktiga i den professionella idrotten. Inom den nya gymnasieskolan utvecklades ”Nationellt godkänd Idrottsutbildning“ (NIU)-programmet för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika, idrottande elever och deras professionella idrottskarriärer. Den här studien jämförde idrottselever som gick NIU-programmet med de som gick inriktningen idrottsfördjupning. Dessutom undersöktes skillnader i idrottpsykologiska färdigheter mellan pojkar och flickor, träning och tävling samt olika årskurser. 128 svenska gymnasieelever (15-17 år, 59 flickor, 69 pojkar) svarade på frågeformuläret PACE som mäter idrottspsykologiska färdigheter. 66 elever ingick i NIU-programmet. Statistiska t-tester användes för att jämföra de olika grupperna. Avslappning och självförtroende användes mer av NIU-atleter än av dem andra atleterna och de yngre idrottarna i NIU-programet använde fler färdigheter i jämförelse med de äldre. Pojkar använde fler färdigheter än flickor och processmål och mental förberedelse var exempel på färdigheter som användes i högre grad vid tävling jämfört med träning. Dessa resultat påvisade att NIU atleter använder fler färdigheter än vad de övriga atleterna gör, men det är inte nödvändigtvis på grund av NIU-programmet. Det visar också att det krävs mer forskning gällande idrottspsykologiska färdigheter mellan träning och tävling för att förbättra träningen av idrottspsykologiska färdigheter som del av NIU-programmet. Ökad kunskap om och kritisk reflektion kring elevernas idrottspsykologiska färdigheter kan hjälpa eleverna inte bara att bli mer framgångsrika idrottare men också att vara bättre förberredda för utmaningarna och pressen inom den professionella idrotten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)