A CSR Management Approach for the Mining and Metals Industry

University essay from Luleå/Department of Business, Administration, Technology and Social Sciences

Abstract: Corporate social responsibility är företagens bidrag till hållbar utveckling. Konceptet har fått uppmärksamhet från alla nivåer i samhället: Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU), regeringar, frivilligorganisationer, företag och andra organisationer. Inom gruv-och metallindustrin är de miljömässiga och socioekonomiska konsekvenserna tydliga i de regioner där gruvdrift förekommer. Gruvors sociala ansvarstagande kan därför göra en stor skillnad och är betydande i gruv-och metallindustrin.
En stor mängd litteratur beskriver varför det är viktigt för organisationer att utöva CSR men det finns inte mycket forskning kring hur organisationer praktiskt kan arbeta med CSR. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ett gruv-och metallföretag samordnar sitt CSR arbete för att sedan hjälpa dem förbättra deras arbetsstruktur för CSR.
Denna studie har undersökt hur ett svenskt gruv-och metallföretag utövar CSR. Den viktigaste slutsatsen var att den strategiska planerings processen är nyckeln till att integrera CSR systematiskt genom hela organisationen. Skapandet av ett hållbarhetssystem skulle öka förmågan att arbeta med företagets CSR arbete ur ett helhetsperspektiv. Först när en organisation har en helhetssyn över företags CSR arbete är det möjligt att arbeta strategiskt och koncernövergripande med CSR.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)