Intravenös anestesi med sufentanil och midazolam på kanin : effekter på andning och cirkulation

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Sövning av kaniner är förenat med stora risker och säkra alternativ till inhalationsanestesi behöver utvecklas. I denna studie utvärderades intravenös anestesi med midazolam och sufentanil, för induktion och underhåll, på åtta New Zeeland White-kaniner av honkön. Samtliga kaniner premedicinerades med medetomidin i låg dos. Narkosen inducerades intravenöst med en blandning av midazolam och sufentanil (medeldos 0,09 mg/kg midazolam och 0,48 µg/kg sufentanil). Kaninerna hölls därefter sövda i 60 minuter via kontinuerlig infusion av samma blandning (medeldos 0,13 mg/kg/h midazolam och 0,72 µg/kg/h sufentanil). Induktionen var snabb (medel ± SD: 161 ± 36 s), kaninerna var avslappnade, ingen apné sågs och blind intubering var möjlig. Även under anestesin var kaninerna avslappnade men andningen var kraftigt hämmad (< 14 /min), vilket speglades i det höga partiella koldioxidtrycket (medel ± SD: 9,1 ± 1,6 kPa). Även blodtrycket sänktes kraftigt (30 %). Alla kaniner återhämtade sig utan komplikationer. Studien visar att mekanisk ventilation är en nödvändighet vid användning av midazolam och sufentanil samt att intravenös vätsketerapi med kolloidal lösning är att rekommendera med anledning av det låga blodtryck som kunde iakttas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)