Advanced search

Showing result 1 - 5 of 9 essays matching the above criteria.

 1. 1. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oscar Björklund; [2020]
  Keywords : bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Abstract : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. READ MORE

 2. 2. Bevattning- och gödslingsförsök i ekbestånd : tillväxteffekter på Q.robur och Q. petraea i södra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Glöd; Marcus Gusebrandt; [2016]
  Keywords : Ek; humiditet; kvävegödsling; skogsgödsling; ädellöv;

  Abstract : I stora delar av Sverige är kväve- och vattenbrist en hämmande faktor för skogsträdens tillväxt. I denna studie undersöktes om gödsling och bevattning ökar tillväxten för ekbestånd i södra Sverige. Hypotesen var att gödsling och bevattning ger en positiv effekt på tillväxten. READ MORE

 3. 3. Kan hårdare gallring kring huvudstammarna gynna dimensionsutvecklingen och därmed minska omloppstiden för den svenska eken?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Simon Edberg; Anton Hammarström; [2013]
  Keywords : Quercus robur; Diametertillväxt; Ädellöv; Skötselmetod; Volymtillväxt;

  Abstract : Ett problem med ekproduktion i Sverige är att trädslaget har en förhållandevis lång omloppstid i jämförelse med övriga trädslag. Spekulationer har funnits om man genom en hårdare gallring kan påskynda ekarnas tillväxt och skapa en effektivare ekskogsskötsel. READ MORE

 4. 4. Omvandling av granskog till ädellöv i södra Sverige – fallstudier från Söderåsens nationalpark och Raslångens ekopark

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Emma Sandell Festin; [2013]
  Keywords : Fagus sylvatica; hägn; markberedning; Picea abies; plantutveckling; Quercus robur; Raslångens ekopark; skoglig restaurering; Söderåsens nationalpark;

  Abstract : I Sverige och stora delar av Europa har det planterats gran, Picea abies, på marker som tidigare varit lövdominerade. Idag restaureras ädellövskog på dessa marker i ökad omfattning, bland annat för att gynna skogens biologiska mångfald och rekreationsvärden. READ MORE

 5. 5. Alnarps rehabiliteringsskog : ett gestalningsförslag

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Nils von Sydow; [2008]
  Keywords : Alnarp; rehabiliteringsskog; gestalningsförslag;

  Abstract : The understanding of the role of nature for rehabilitation of both physical and psychological afflictions has greatly increased in the last few years. There's a lot of science that describes the healing effects of nature. READ MORE