Essays about: "Ängelholm"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word Ängelholm.

 1. 1. Analysis and design of a parking place with vehicle-to-grid electricity buffering

  University essay from Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Author : Tomás Bueno Nuin; [2022]
  Keywords : Electric parking; vehicle to grid; electricity;

  Abstract : The transition to a zero emissions society has already begun. A big effort should be done in the energy area and as engineers we have the power and the responsibility of using all our knowledge to look for the best and optimal solutions to achieve it. READ MORE

 2. 2. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carolina Wetterup; [2022]
  Keywords : Ruderatmark; spontan vegetation; upplevelsevärde; biologisk mångfald; ståndortsanpassning; växtstrategier; örtartad vegetation;

  Abstract : Ruderatmarker är en vanlig syn i städer med skiftande anspråk som sträcker sig från att ses som en markresurs vid exploatering till att vara en del av städers grönstruktur. Men upplevelsen av ruderatmarker är ofta negativ och de ses som skräpiga och utan estetiska kvaliteter. READ MORE

 3. 3. Identifying Power Structures in a Municipal Network: The Decision-making Process Behind Buying Ängelholm-Helsingborg Airport

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Otto Nieminen; Emma Susanna Tapaninen; [2021]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : Small regional airports are known to be economically unsustainable. When the previous private owner of Ängelholm-Helsingborg Airport announced their intention to shut the airport down, seven municipalities in northwestern Skåne decided to buy it. READ MORE

 4. 4. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Keywords : HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. READ MORE

 5. 5. Stationsparkers möjlighet att positivt påverka hälsan : med Ängelholms Järnvägspark som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Stjernström Cronberg; [2021]
  Keywords : urbana grönytor; stadsplanering; landskapsarkitektur; järnvägsstation; pendling; vegetation; hälsa;

  Abstract : Naturområden och olika typer av grönområden har bevisats framkalla fysiska och psykiska responser i den mänskliga kroppen såsom en sänkt kortisolhalt i blodet och en avslappnande effekt på hjärnaktiviteten. Exponering för vegetation och grönska har också upptäckts minska symptom av depression. READ MORE