Essays about: "äng"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word äng.

 1. 1. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
  Keywords : urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

  Abstract : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. READ MORE

 2. 2. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 3. 3. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Persson; [2020]
  Keywords : stadsäng; äng; biologisk mångfald; rekreation; gräsyta; skötsel; anläggning;

  Abstract : Arealen slåtterängar har minskat i takt med att jordbruket rationaliserats vilket också lett till att ängens flora, och den fauna som är kopplad till den, minskat och i vissa fall är hotad (Borgström, Ahrné & Johansson, 2018). Genom en litteraturstudie undersöker detta arbete hur ängar i tätbebyggd miljö kan kompensera för förlusten av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. READ MORE

 4. 4. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Käthy Janstad; [2020]
  Keywords : äng; gräsmatta; urban miljö; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete handlar om äng som ett alternativ till gräsmatta i urbana miljöer utifrån dess förutsättningar, estetiska, sociala och ekologiska värde samt hur dessa faktorer påverkar gestaltningen. Metoden som användes var litteraturstudie. READ MORE

 5. 5. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Jonasson; [2020]
  Keywords : gräsmatta; gräsyta; äng; biologisk mångfald; attityder; kommunikation; lawn; grass area; meadow; ecological maintenance; urban biodiversity; attitudes; communication;

  Abstract : En mycket stor del av den svenska utemiljön är gräsytor. De flesta av dem är intensivt skötta gräsmattor med ett fåtal gräsarter. Målet med detta arbete är att ta reda på hur stadens mindre nyttjade gräsytor kan förvaltas så att de får fler ekologiska värden och samtidigt accepteras och värdesätts av allmänheten. READ MORE