Essays about: "åkerholmar"

Found 5 essays containing the word åkerholmar.

 1. 1. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jesper Karlsson; [2019]
  Keywords : arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Abstract : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. READ MORE

 2. 2. The effect of agricultural land-use on bush-cricket and grasshopper diversity

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Filippa Holmér; [2017]
  Keywords : Orthoptera; grasshopper; bush-cricket; land use; land cover; agriculture; fragmentation;

  Abstract : The amount of habitat suitable for grasshoppers and crickets has decreased due to the human expansion and use of the Swedish agricultural landscape. This literature study covers the effect on grasshopper – and cricket diversity from different features on grassy field islands and the surrounding agricultural landscape. READ MORE

 3. 3. Orsaker och erfarenheter om bidöd

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Olof Engle; [2016]
  Keywords : bidöd; biförluster; pollineringsbehov;

  Abstract : Domesticeringen av honungsbin påbörjades för mer än 7 000 år sedan. Från början hölls honungsbin främst för sin honungs- och vaxproduktion, men började senare även hållas i pollineringssyfte. I och med det industrialiserade jordbrukets intåg växte pollineringsbehovet bland jordbruksgrödor. READ MORE

 4. 4. The role of midfield islets in pest control

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Author : Sabine Sigfridsson; [2013]
  Keywords : Agriculture; aphid interaction; biological pest control; bird cherry-oat aphid; cereal aphids; ecosystem services; landscape diversity; midfield islets; natural enemies; non-crop habitats; predators; Prunus padus; Rhopalosiphum padi; Biodiversitet; biologisk bekämpningsstrategi; ekosystemtjänster; havrebladlus; heterogent landskap; hägg; jordbruk; landskapsekologi; lusreducering; naturliga fiender; nyttoinsekter; predatorer; Prunus padus; Rhopalosiphum padi; skadeinsekter; åkerholmar.;

  Abstract : During last century rising populations and changed market preferences have led to large structuralchanges in agriculture in the developed world. Most conventional cultivation methods involve theproduction of few monoculture crops within a homogenous landscape, where pesticides and inorganicfertilizers are used to increase yields. READ MORE

 5. 5. Effekter av obrukade åkerkantzoner på antal häckande gulsparvar (Emberiza citrinella)

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Linnea Aronsson; [2012]
  Keywords : gulsparv; habitatdiversitet; åkerholmar; blockgränser;

  Abstract : Gulsparven Emberiza citrinella är en vanlig jordbruksfågel i Sverige. Beståndet har dock under senare tid kraftig minskat och mer än halverats sedan 1975-talet. Populationsned-gången antas beror på ett allt effektivare jordbruk, med en minskning av småbiotoper i slättbygderna, men även ökad användning av bekämpningsmedel. READ MORE