Essays about: "återhämtning"

Showing result 1 - 5 of 174 essays containing the word återhämtning.

 1. 1. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Oldenmark; Thea Andersson; [2023]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; hållbara dagvattenlösningar; multifunktionalitet; kvartersmark;

  Abstract : Utgångspunkten för denna uppsats har varit att få en inblick i hur hållbara dagvattenlösningar kan appliceras på kvartersmark för att skapa multifunktionella ytor. Uppsatsen bearbetar och analyserar multifunktionalitet och ekosystemtjänster för att förstå deras funktion och hur de samexisterar. READ MORE

 2. 2. Utveckling av barrträdsföryngringar markberedda med grävmarkberedning kontra harvning på blockrik skogsmark

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Svante Brus; [2023]
  Keywords : markberedning; föryngring; död ved; tillväxt; ekonomi;

  Abstract : Markberedning utförs på ungefär 90 % av den föryngrade arealen i Sverige varje år och utförs vanligtvis maskinellt med avsikt att bearbeta marken för att skapa goda förutsättningar för plantetablering. En icke obetydlig del av Stora Ensos markinnehav är på blockrik mark som är tekniskt svår att markbereda. READ MORE

 3. 3. Violin Artist Identification by Analyzing Raga-vistaram Audio

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nandakishor Ramlal; [2023]
  Keywords : Artist identification; Music information retrieval; Deep Learning; Convolutional Neural Network; Convolutional Recurrent Neural Network; Embeddings; log-Melspectrogram; Artistidentifiering; återhämtning av musikinformation; Deep Learning; Convolutional Neural Network; Convolutional Recurrent Neural Network; Inbäddningar; log-Melspektrogram;

  Abstract : With the inception of music streaming and media content delivery platforms, there has been a tremendous increase in the music available on the internet and the metadata associated with it. In this study, we address the problem of violin artist identification, which tries to classify the performing artist based on the learned features. READ MORE

 4. 4. How restaurants used digital marketing to keep their customers during the Covid-19

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Sertan Ceken; [2023]
  Keywords : Digital marketing; Covid-19; customer loyalty; Digital marknadsföring; Covid-19; kundlojalitet;

  Abstract : Covid-19 affected all industries worldwide and were affected differently, but one industry that faced many setbacks due to the Covid-19 pandemic is the restaurant industry. According to SCB (2021), cities between 50 000 – 99 999 inhabitants decreased by 18,9% in sales. READ MORE

 5. 5. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Keywords : Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Abstract : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. READ MORE