Essays about: "Active Surveillance"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Active Surveillance.

 1. 1. Classification of High Risk Prostate Cancer using Deep Learning

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Elin Olofsson; [2019]
  Keywords : Prostate Cancer; CNN; Deep Learning; PRIAS; Active Surveillance; Digital Pathology; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Prostate cancer is one of the most common types of cancer for men, making proper diagnostic essential. Using machine learning as a tool to help in digital pathology has become increasingly popular and helps to limit the high intra observer variability between pathologists. READ MORE

 2. 2. The Visibility Paradox - Escaping the Panopticon of Enterprise Social Networks

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Tobias Graaf; Denis Christian Gründler; [2019]
  Keywords : Visibility; workplace communication; Enterprise Social Networks; affordances; computer-mediated-communication; knowledge sharing; Business and Economics;

  Abstract : In this thesis, we present a new perspective on the visibility of communication in Enterprise Social Networks (ESNs). We present findings of a qualitative study on the implementation of such a tool in a fast-growing Swedish consultancy organization with a geographically dispersed workforce. READ MORE

 3. 3. Enhancing cage space utilization for laboratory rats (Rattus norvegicus) : evaluation of two enrichment structures

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnéa Särén; [2018]
  Keywords : rat; enrichment; tunnel; shelf; cage;

  Abstract : The rearing environment of laboratory rats has a tremendous effect on their behaviour and cognitive skills. Rats housed in an enriched environment have been shown to be more resilient and better able to cope with challenges in the future. READ MORE

 4. 4. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emelie Sivertsson; [2018]
  Keywords : Liggbeteende; nykalvade mjölkkor; kotrafik; aktivitet; hälsa; Lying behavior; newly calved dairy cows; cow traffic; activity; health;

  Abstract : Då perioden runt kalvning är den mest kritiska perioden för en mjölkko då hon går igenom förändringar både miljömässigt, socialt, hormonellt och metaboliskt är övervakning av djurens hälsa och att ha optimala skötselrutiner och en fungerande utformning av stallet viktigt. I och med de stora påfrestningar hon utsätts för under denna period är bland annat tillräcklig tid för återhämtning av största vikt men även att hennes tidsbudget inte begränsas så hon inte hinner lägga tillräcklig tid på dagliga basala beteenden. READ MORE

 5. 5. Metoder för övervakning av West Nile virus : exempel på integrerad veterinär- och humanmedicin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Heyman; [2017]
  Keywords : West Nile virus; övervakning; folkhälsa; seroprevalens; sentinel; vektor; West Nile virus; surveillance; public health; seroprevalence; sentinels; vectors;

  Abstract : West Nile virus är ett vektorburet RNA-virus som i naturen vidmakthålls i en transmissionscykel mellan myggor och fåglar. I vektorerna amplifieras viruset och vid blodmål kan fåglar infekteras och då uppnå tillräckligt hög viremi för att andra myggor ska smittas. Den myggart som oftast är bärare av viruset är Culex pipiens. READ MORE