Essays about: "Active management"

Showing result 1 - 5 of 643 essays containing the words Active management.

 1. 1. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 2. 2. Lean warehousing: A case study of a Greek warehouse

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Theodoros Tziatzios; [2021]
  Keywords : Key Words: lean; wastes; lean warehousing; warehousing; 5s lean tool.; Social Sciences;

  Abstract : Abstract Purpose: The purpose of this study is to firstly identify and illustrate the problems within a selected warehouse. This dissertation is based on the 5s lean tool and also aims to develop solutions in order the warehouse to work in a more efficient way. READ MORE

 3. 3. Making a Packet-value Based AQM on a Programmable Switch for Resource-sharing and Low Latency

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Ludwig Toresson; [2021]
  Keywords : PPV; PIE; SDN; AQM; Resource-sharing;

  Abstract : There is a rapidly growing number of advanced applications running over the internet that requires ultra-low latency and high throughput. Bufferbloat is one of the most known problems which add delay in the form of packets being enqueued into large buffers before being transmitted. READ MORE

 4. 4. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therése Strömvall Nyberg; [2021]
  Keywords : skyddade områden; Aichimål 11; EU; IUCN; protected areas; Aichi goal 11;

  Abstract : För att försöka stoppa förlusten av biodiversitet har internationella mål och direktiv satts upp, såsom Aichimål 11 och art- och habitatdirektivet, med intentionerna och kraven att de ska implementeras på nationell nivå. Det gör så att internationell statistik förs över länders framsteg och hur långt de lyckats med att uppnå tidigare nämnda mål och direktiv. READ MORE

 5. 5. The Design and Evaluation of a Seamless Approach to Migrate the State of QUIC Connections for Load Balancing Purposes

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Haoran Yao; [2021]
  Keywords : QUIC Protocol; Connection Migration; Load Balancing; Connection Management; QUIC protokoll; Anslutning Migration; Lastbalansering; Anslutningshantering;

  Abstract : QUIC is an emerging connection-oriented transport layer protocol that aims to support low-latency and highly secure communication between users and cloud services. Cloud load balancers distribute incoming QUIC connections towards a pool of backend servers where applications run. READ MORE