Essays about: "Analgesi"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word Analgesi.

 1. 1. Användningen av CRI med analgetiska läkemedel under allmän anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Wallin; Felicia Haraldsson; [2018]
  Keywords : CRI; djuromvårdnad; allmän anestesi; häst; kirurgi; analgesi;

  Abstract : CRI, som betyder Constant Rate Infusion, innebär att läkemedel administreras intrave-nöst via en infusion med konstant hastighet. Detta kan kombineras med inhalationsanes-tetika för att uppnå balanserad anestesi, eller ges enskilt. READ MORE

 2. 2. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 3. 3. Attityder kring och användning av anestesi och analgesi vid ovariohysterektomi av katt hos veterinärer i Sverige : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mia Petersson; [2017]
  Keywords : ovariohysterektomi; katt; enkätstudie; läkemedelsanvändning; lokalbedövning;

  Abstract : Katter är historiskt sett underbehandlade för smärta. Syftet med denna studie var att undersöka hur veterinärer i Sverige förhåller sig till smärtlindring under och efter ovariohysterektomier på katt, samt att undersöka hur stor andel av veterinärerna som använder lokalbedövning under operationen. READ MORE

 4. 4. Konstantinfusion med alfa2-agonister hos häst : påverkan på kardiovaskulära funktioner, syresättning och uppvakning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Lindqvist; [2017]
  Keywords : anestesi; sedering; häst; detomidin; medetomidin; dexmedetomidin;

  Abstract : Anestesi på häst är associerat med stora risker och hög mortalitet, och inhalationsmedel som används i dagsläget har en uttalad negativ effekt på kardiovaskulära funktioner och respiration. Detta är viktigt att ha i åtanke i samband med narkos, då cirkulationskollaps och hjärtstillestånd är de vanligaste orsakerna till dödsfall associerade till hästanestesi. READ MORE

 5. 5. Acepromazin och alfa2-agonister i kombination med en opioid som premedicinering till hund : sedering, analgesi och påverkan på cirkulation

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Axel Brånstrand; [2017]
  Keywords : acepromazin; alfa2-agonister; medetomidin; dexmedetomidin; opioid; metadon;

  Abstract : Inom veterinärmedicinen är det av stor vikt att våra husdjur får adekvat premedicinering inför generell anestesi och undersökningar. Faktorer som sedering, analgesi och hur cirkulationen påverkas är viktiga aspekter som tas i beaktning ur ett djurvälfärdsperspektiv. READ MORE