Advanced search

Found 1 essay matching the above criteria.

  1. 1. The relationship between leniency programmes and action for damages - A Comparative study in the competition laws of the European communities, Sweden and the U.S.

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Andrea Rogefors; [2007]
    Keywords : Konkurrensrätt; Law and Political Science;

    Abstract : Offentligrättsliga sanktioner av EU:s konkurrensrätt är ett välutvecklat område. Detsamma gäller dock inte för civilrättsliga sanktioner. Kommissionen har antagit en Grönbok, som beskriver flera problem som behöver lösas för att uppnå att privata sanktioner i framtiden fungerar som ett naturligt komplement till de offentligrättsliga. READ MORE