Essays about: "Anja Tuomaala"

Found 1 essay containing the words Anja Tuomaala.

  1. 1. Detecting forest degradation in Marakwet district, Kenya, using remote sensing and GIS : in cooperation with SCC-Vi Agroforestry : a minor field study

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Author : Naemi Gunlycke; Anja Tuomaala; [2011]
    Keywords : geografi; Kenya; MFS; remote sensing; GIS; geography; physical geography; naturgeografi; fjärranalys; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Avskogning är ett globalt problem och har många negativa effekter. Det största hotet mot skogen är dessvärre människan. Trots ökade satsningar på hållbar skogshantering och skogsvård så fortsätter avverkningen av skog i snabb takt världen över, för att ge plats åt andra typer av markanvändning så som jordbruks- och betesmark. READ MORE