Essays about: "Anna Gebre-Medhin"

Found 1 essay containing the words Anna Gebre-Medhin.

  1. 1. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

    University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Author : Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
    Keywords : internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

    Abstract : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. READ MORE