Essays about: "Anna Hedwall"

Found 1 essay containing the words Anna Hedwall.

  1. 1. Communicating leaders and leading communicators : A qulitative study with focus on internal communication and leadership during organizational change.

    University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Author : Anna Hedwall; Frida Nilsson; [2013]
    Keywords : Internal communication; leadership; organizational change; Internkommunikation; ledarskap; organisationsförändring;

    Abstract : Syftet var att undersöka internkommunikation ur ett ledarskapsperspektiv i samband med organisationsförändring. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes där nio chefer från olika hierarkiska nivåer intervjuades. READ MORE