Essays about: "Arbetstillfredsställelse"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word Arbetstillfredsställelse.

 1. 1. A Working Well-Being: The Individual’s Relation to Their Job Relates to Their Well-Being

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2020]
  Keywords : Well-being; job satisfaction; semantic measures; Satisfaction With Life; Harmony In Life; view of work.; Social Sciences;

  Abstract : Work takes up a lot of our time and a third of our lives. The purpose of this study is to examine how an individual’s view of their work relates to their well-being. The study uses a survey to explore what views of the job that the participants (N = 240) have. READ MORE

 2. 2. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Keywords : Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Abstract : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. READ MORE

 3. 3. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Julia Haking; [2017]
  Keywords : Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig; freedom; digital nomad community; Bali;

  Abstract : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. READ MORE

 4. 4. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 5. 5. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Dahlström; [2015]
  Keywords : psykisk ohälsa; hälsofrämjande naturelement; naturelement; restoration; arbetsplats; kontor; välbefinnande; arbetstillfredsställelse; välmående; stress;

  Abstract : Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den främsta orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige och Försäkringskassan har dragit slutsatsen att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bör ske på våra arbetsplatser. En urban livsstil, vilket inkluderar fler timmar på kontoret, tidsbrist och separation från naturen kan ge skadliga effekter på både vår allmänna och personliga hälsa och lycka. READ MORE