Essays about: "Arbetstillfredsställelse"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Arbetstillfredsställelse.

 1. 1. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Julia Haking; [2017]
  Keywords : Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig; freedom; digital nomad community; Bali;

  Abstract : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. READ MORE

 2. 2. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 3. 3. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Dahlström; [2015]
  Keywords : psykisk ohälsa; hälsofrämjande naturelement; naturelement; restoration; arbetsplats; kontor; välbefinnande; arbetstillfredsställelse; välmående; stress;

  Abstract : Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den främsta orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige och Försäkringskassan har dragit slutsatsen att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bör ske på våra arbetsplatser. En urban livsstil, vilket inkluderar fler timmar på kontoret, tidsbrist och separation från naturen kan ge skadliga effekter på både vår allmänna och personliga hälsa och lycka. READ MORE

 4. 4. Transformational leadership and well-being: The mediating role of trust in leadership, meaningfulness and job satisfaction

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Bitieal Mehari; [2015]
  Keywords : transformational leadership; well-being; psychosocial work environment; trust in management; meaningfulness; job satisfaction; transformativt ledarskap; välbefinnande; psykosocial arbetsmiljö; förtroende för ledningen; meningsfullhet; arbetstillfredsställelse;

  Abstract : The aim of this research study is to explore the mechanisms involved in the relationship between transformational leadership style and employee well-being in the workplace. Previous evidence has shown that transformational leadership is linked with employee well-being. READ MORE

 5. 5. Påverkar Rätt Metod den psykosociala arbetsmiljön hos Stora Ensos maskinförare?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lukas Holmström; Josefin Pyka; [2014]
  Keywords : arbetstillfredsställelse; planering; stress; kommunikation; variation;

  Abstract : Stora Enso har sedan 2012 arbetat för att implementera ett nytt drivningkoncept, kallat Rätt Metod, med det primära målet att minska körskadorna, men som förhoppningsvis också kan ge andra positiva följdeffekter. Till exempel en förbättring av arbetsmiljön. READ MORE