Essays about: "Barnvänliga miljöer"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Barnvänliga miljöer.

 1. 1. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 2. 2. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE

 3. 3. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Uddenäs; [2022]
  Keywords : Barns platsskapande; barns platser; barnvänliga miljöer; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Platsskapande syftar på processen där individen bygger en relation till den fysiska miljön av en plats. Barns sätt att se och skapa platser på är flexibelt och mjukt i sitt uttryck, till skillnad från vuxenvärldens strikta konstruktioner av plats, och platsskapande är en väsentlig aspekt för barn att upptäcka och förstå sin omvärld. READ MORE

 4. 4. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 5. 5. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Stigertsson; Rebecka Palmqvist; [2020]
  Keywords : samhällsplanering; modernism; nyliberalism; barns hälsa; barnvänlighet; barnperspektiv; Malmö; Landskrona; urban Planning; Neo- Liberalism; children’s Health; child- Friendliness; children’s Perspective;

  Abstract : Samhällsplanering har alltid präglats av ideologier. Uppfattningen om hur staden ska planeras och formas har samtidigt varit allt annat än enig. Under de modernistiska åren från 1930-talet fram till omkring 1970-talet decentraliserades staden. READ MORE