Essays about: "Barranlag"

Found 1 essay containing the word Barranlag.

  1. 1. Överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador i fält hos långnattsbehandlade ettåriga tallplantor med dubbelbarr

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Kristina Nilsson; [2017]
    Keywords : Barranlag; dubbelbarr; långnattsbehandling; pinus; snytbagge; tall; tillväxt; överlevnad; double needles; increment; needle primordia; pine; pine weevil; pinus; short day treatment; survival;

    Abstract : En skogsägare är skyldig att återbeskoga efter föryngringsavverkning och plantering är den vanligaste metoden. I Sverige produceras årligen miljontals skogsplantor för att tillgodose behovet och den vanligaste planttypen är täckrotsplantan. READ MORE