Essays about: "Biologisk"

Showing result 1 - 5 of 1420 essays containing the word Biologisk.

 1. 1. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Boel Kristina Andersson; [2023]
  Keywords : gröna korridorer; grönt nätverk; stadsmiljö; biologisk mångfald; upplevelsevärden; växtgestaltning; Hyllie;

  Abstract : I detta arbete studeras möjligheten att skapa gröna korridorer mellan tre parker i Hyllie i Malmö. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att främja den biologiska mångfalden i staden men också att skapa gröna miljöer som tilltalar människor. READ MORE

 2. 2. Decoding Hormone Interactions: Investigating Health Status Using Hormone Signatures in Blood

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Stina Brunell; Elis Pettersson Gradin; Victor Englöf; Lovisa Wigertz; Embla Persson; Josephine Maglio; [2023]
  Keywords : PEA; hormone; interaction; blood; protein hormone; proteomic; disease; biomarker;

  Abstract : Hormones are integral molecules in the human body, controlling most body systems and maintaining homeostasis in the body. They function as signal molecules for communication between cells, and are often secreted by one tissue with another as target. READ MORE

 3. 3. Exploring the Applications of Machine Learning in the Public Sector

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Author : Adrian Hammarberg Dalmyr; [2023]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Despite the many use cases for machine learning, it sees minimal usage in Sweden’s public sector today. It is important that the public sector in particular utilizes the most efficient tools available. READ MORE

 4. 4. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Thule Grubbström; Vera Janlert; [2023]
  Keywords : attityder; bioekonomi; enkät; enkätundersökning; förnybara produkter; hållbarhet; hållbar konsumtion; hållbar utveckling; konsumtion; papperspåsar; skog; skogsbruk; skogsindustrin;

  Abstract : Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt med att avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversiellt ämne. READ MORE

 5. 5. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : David Lundgren; [2023]
  Keywords : värdväxter; insekter; nattfjärilar; säckmalar; Lepidoptera; Coleophora; lövminerare; småfjärilar; fjärilslarver; rödlistade arter; hotade arter; pollinerare;

  Abstract : Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. READ MORE