Essays about: "Bird species diversity"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Bird species diversity.

 1. 1. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tina Lendi-Ziese; [2019]
  Keywords : Animal-Aided Design; birds; courtyard; habitat; landscape architecture; urban wildlife;

  Abstract : Andelen av världens befolkning som lever i storstadsregioner växer, vilket medför en risk att människor förlorar kontakten med naturen. Städer kan dock spela en avgörande roll i att få människor att återanknyta till naturen. READ MORE

 2. 2. Effekterna av landbaserad antropogen ljudförorening på fågelsamhällets artsammansättning : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Daniel Schrire; [2017]
  Keywords : ljudförorening; fågelsamhällen; artsammansättning; ekologi;

  Abstract : Allt eftersom industrialiseringen, urbaniseringen och utbyggnaden av vägar fortskrider kommer en större andel av naturen påverkas av ljudföroreningarna som den mänskliga aktiviteten alstrar. Fåglar är en bra djurgrupp att studera när det gäller ljudföroreningens effekter eftersom de ofta använder sig av ljud i samband med viktiga biologiska funktioner såsom födosökning och förökning. READ MORE

 3. 3. 3D vegetation structure influence on boreal forest bird species richness

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Emil Larsson; [2017]
  Keywords : birds; species richness; vegetation structure; Lidar; laser data; bird point census count; Bird National Monitoring Program;

  Abstract : Bird populations across the world are in danger with decreasing numbers and more species continually becoming red-listed. One main driver behind this trend is human-caused habitat loss and degeneration, which in particular has been identified as a major threat in forested regions. READ MORE

 4. 4. The effect of urbanization on the characteristics of bird populations : current situation and future aspects

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Östermark; [2017]
  Keywords : urbanisering; biodiversitet; fåglar; egenskaper;

  Abstract : Tack vare människans allt mer progressiva utbredning utsätts många djurarter för nya miljöer som är helt skilda deras naturliga förhållanden. Fåglar är en av de grupper som har påverkats i allra högsta grad. En gradvis avtagande biodiversitet av fågelarter blir ett av resultaten av urbaniseringen. READ MORE

 5. 5. Kan odlingslandskapets diversitet påverka angreppet av havrebladlus i vårkorn?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Björn Larsson; [2016]
  Keywords : havrebladlus; vårkorn; Västra Götaland; predatorer; biodiversitet; gröddiversitet; Shannons diversitetsindex;

  Abstract : Detta arbete belyser problematiken med skadegörare i spannmål och vissa möjligheter som finns för att minska trycket av skadegörare genom omgivningsfaktorer som gynnar skadegörarnas naturliga fiender. Frågeställningarna och hypoteserna som avhandlas är: Kan gröddiversitet påverka förekomsten av bladlöss i vårkorn och vilken påverkan har den odlade arealen vall och spannmål för förekomsten av havrebladlöss i vårkorn. READ MORE