Essays about: "Browsing damages"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words Browsing damages.

 1. 1. Föryngring med hägn : effekten av viltbete på självföryngrad ädellövskog i tre skånska naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Håkan Ramberg; Kaj Sjöqvist; [2023]
  Keywords : Bokskog; naturlig föryngring; betesbegärlighet; viltbete; strukturförändring;

  Abstract : Ädellövskogens artsammansättning styrs av flera naturliga processer, en av dessa processer är viltbete. Bete kan leda till att trädslagsfördelningen förändras och att föryngring blir problematiskt, speciellt i områden med stora viltstammar och för de mer betesbegärliga trädarterna. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd? : en studie av en försöksyta på Asa försökspark

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Ridderbjelke; Gustav Forslund; [2023]
  Keywords : viltbetning; gran; kvalitetsfel;

  Abstract : Ett omfattande problem i det svenska skogsbruket är de skador som klövviltet orsakar på ungskog. Den vanligaste uppfattningen i det svenska skogsbruket är att granen inte påverkas mycket av viltskador trots att den anses vara härdigare än exempelvis tall och vissa lövträd. READ MORE

 3. 3. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Anna Eriksson; Sanna Gudmundsson; [2022]
  Keywords : klimatförändringar; återplantering; lövskogsbruk;

  Abstract : Lövskogarna var för 200 – 300 år sedan överexploaterade i södra Sverige och förekommer idag främst i mindre och fragmenterade områden. Efterfrågan på barrsågtimmer från industrierna steg och på de tidigare lövbevuxna markerna planterades istället gran och tall. READ MORE

 4. 4. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Keywords : älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Abstract : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. READ MORE

 5. 5. Scots pine for fika : the role of local moose density in determining browsing damages to pine across commercial forests in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Rebecca Partemi; [2022]
  Keywords : moose; Scots pine; browsing damage; forestry; Äbin;

  Abstract : By browsing on young Scots pine (Pinus sylvestris), moose (Alces alces) can cause significant damage to commercial forests. The National Forest Agency monitors browsing damage and moose faecal pellet groups annually on pre-defined plots throughout Sweden. READ MORE