Essays about: "CHILDREN’S DEVELOPMENT"

Showing result 1 - 5 of 133 essays containing the words CHILDREN’S DEVELOPMENT.

 1. 1. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 2. 2. Rights of The Child in The Right to The City : Exploring participatory practices of child engagement and the construction of their Sense of Place in Kibera, Kenya

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Lovisa Stenhammar; Disa Nilsson; [2022]
  Keywords : Sense of Place; Right to The City; Children s Participation; Critical Development and Children s Rights in Kenya; Platskänsla; rätt till staden; barns deltagande; kritisk utveckling och barns rättigheter i Kenya;

  Abstract : In this minor field study, we have employed a qualitative methodology to examine the role of  the non-governmental organisation Wale Wale in the operationalisation of supranational mandates to improve the rights and experiences of children in Kenya through participatory activities. In doing so, this study is able to combine the literature on Sense of Place and The Right to The City with Critical Development in novel ways. READ MORE

 3. 3. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wiedewilt; [2022]
  Keywords : naturvärden; utelek; förskolegård; barns utveckling; lek; naturelement;

  Abstract : Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. READ MORE

 4. 4. Independent Project with Specialization in English Studies and Education : Efficient vocabulary acquisition through children’s literature in English preschool and primary school classrooms

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Vera Listrup; Grunnlid Stefan; [2022]
  Keywords : children’s literature; English as second language; English as first language; vocabulary acquisition; vocabulary acquisition approaches.;

  Abstract :   This study investigates the efficiency of using children’s literature to support English vocabulary acquisition in a first and second language classroom context. Previous research has established that it is important for children to be given the opportunity to expand their basic vocabulary in English during their years in school, in order to assimilate the teaching in the classroom. READ MORE

 5. 5. Education for refugee children : A case study on UNHCR´s strategy

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Linda Ahlman; [2022]
  Keywords : Education; primary school; UNHCR; refugee children.;

  Abstract : The subject being studied is education for refugee children. Today, there are many children that are not allowed, or have the possibility to go to school and get an education which is a failure towards children's development in relation to human rights. READ MORE