Essays about: "CHILDREN’S LITERATURE"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words CHILDREN’S LITERATURE.

 1. 1. When Work Disappears: Empirical Evidence from Sweden of Manufacturing Decline and its Effect on Marriage and Family Formation

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Mika Lindgren; Sara Östros; [2022]
  Keywords : Bartik instrument; labor market shocks; import competition; marriage; fertility;

  Abstract : This thesis examines if local labor demand shocks stemming from increasing manufacturing competition from China shifts the employment status among young adults during the years 1995 to 2018, using data on Swedish municipalities. In the context of labor market uncertainties and family formation decisions, we aim to test whether changes in economic stature affects marriage, fertility and children's living circumstances in Sweden. READ MORE

 2. 2. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 3. 3. Rights of The Child in The Right to The City : Exploring participatory practices of child engagement and the construction of their Sense of Place in Kibera, Kenya

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Lovisa Stenhammar; Disa Nilsson; [2022]
  Keywords : Sense of Place; Right to The City; Children s Participation; Critical Development and Children s Rights in Kenya; Platskänsla; rätt till staden; barns deltagande; kritisk utveckling och barns rättigheter i Kenya;

  Abstract : In this minor field study, we have employed a qualitative methodology to examine the role of  the non-governmental organisation Wale Wale in the operationalisation of supranational mandates to improve the rights and experiences of children in Kenya through participatory activities. In doing so, this study is able to combine the literature on Sense of Place and The Right to The City with Critical Development in novel ways. READ MORE

 4. 4. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE

 5. 5. Independent Project with Specialization in English Studies and Education : Efficient vocabulary acquisition through children’s literature in English preschool and primary school classrooms

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Vera Listrup; Grunnlid Stefan; [2022]
  Keywords : children’s literature; English as second language; English as first language; vocabulary acquisition; vocabulary acquisition approaches.;

  Abstract :   This study investigates the efficiency of using children’s literature to support English vocabulary acquisition in a first and second language classroom context. Previous research has established that it is important for children to be given the opportunity to expand their basic vocabulary in English during their years in school, in order to assimilate the teaching in the classroom. READ MORE