Essays about: "Catherine Dee"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Catherine Dee.

 1. 1. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Magnusson; Susanna Mikkonen Lundahl; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; ståndortanpassad design; hållbar design; förbättrad boendemiljö; gestaltning av utemiljö;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur utemiljön på samfällighetsområdet Hofterup- Fläderblomman kan bli grönare och mer varierad än vad den är idag. Frågeställningen som besvaras är om boendevärdet på Fläderblomman kan ge en bättre social hållbarhet genom att tillföra mer växtlighet samt vilka växter som är lämpliga för platsens ståndort. READ MORE

 2. 2. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 3. 3. Sparsamhetens estetik : en gestaltningsfilosofi för hållbar gestaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jens Jakobsson; [2020]
  Keywords : estetik; gestaltning; hållbarhet;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp i gestaltningsfilosofin Sparsamhetens estetik av landskapsarkitekten Catherine Dee (2012), med syftet att undersöka hur denna kan bidra till kunskapen om hållbar gestaltning. Målet med arbetet är att producera ett gestaltningsförslag av Neptunigången i Malmö, som kan visa på ett tillvägagångssätt för hur Sparsamhetens estetik kan uttrycka sig i ett praktiskt exempel. READ MORE

 4. 4. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2019]
  Keywords : träd; stråk; rörelse; vistelse; Heby kommun; centrumstråk;

  Abstract : Träd fyller många viktiga funktioner i urbana miljöer, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. I gatumiljöer har träd länge använts på ett väldigt traditionellt sätt där en sorts träd placerats i raka rader med jämna mellanrum. READ MORE

 5. 5. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Lo Gillefalk; [2016]
  Keywords : gestaltning; estetik; estetisk upplevelse; sparsamhet; form; material; hantverk; skissande; konst; gestaltningsprocess;

  Abstract : Denna kandidatuppsats tar upp frågor av vikt för den gestaltande delen av landskapsarkitektens profession. I uppsatsens första del, teorin, tar avstamp i framförallt Catherine Dees filosofi om 'aesthetics of thrift', en sparsamhetens estetik, som den presenteras i boken To Design Landscape: Art, Nature & Utility. READ MORE