Essays about: "Choice essay"

Showing result 1 - 5 of 154 essays containing the words Choice essay.

 1. 1. The Good, The Bad and The Ugly Artist.

  University essay from Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Author : Joachim Fleinert; [2021-01-15]
  Keywords : #metoo; polarization; art; artist; censorship; cowboy; political correctness; unknown known; heteropathic identification; social constructivism; left-wing; refugees;

  Abstract : Through critical theories and surveys, the essay is exploring what is written or said about the living and working conditions for artists in Denmark in the 2000s and 2010s. By reflecting on the difficult question of who or what is considered to be a good visual artist, the aim of the essay is not discussing the hypothetical question regarding the quality or definition of good art. READ MORE

 2. 2. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 3. 3. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Lindgren; Nils Rasmus Reppen; [2021]
  Keywords : gröna obligationer; hållbar utveckling; entreprenörsstaden; finansialisering; klimatfinansiering; additionalitet; gröna projekt; globala målen; hållbar stadsutveckling; green bonds; entrepreneurial city; financialization financialisation; urban sustainable development; climate finance; additionality; green projects; SDGS; sustainable development;

  Abstract : Hållbarhetsarbetet är en central del av den kommunala verksamheten. Krav på hållbarhet är stort och kommuner behöver bemöta framtida hot till följd av klimatförändringar. Flera kommuner i Sverige använder gröna obligationer som en ekonomisk innovation i arbetet med hållbarhet. READ MORE

 4. 4. Liquid Natural Gas : A study of the environmental impact of LNG in comparison to diesel

  University essay from Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Author : Jonas Edfors; Robin Bremberg; [2021]
  Keywords : Methane; LNG; Engine; Marine; Mole; Methane Slip; Ship; CO2; CH4; Emission; IMO; Exhaust gas; Environment; Propulsion; Heavy Fuel Oil; Ultra Low Fuel Oil; Diesel; Marine Diesel Oil; ECA; SECA; NECA; IMO; g kWh; EEDI; LSFO; Metan; LNG; Motor; Mol; Skepp; Miljö; Miljövänligt; Tjockolja; Diesel; Marine Diesel; Avgas; CO2; CH4; ECA; SECA; NECA; IMO; g kWh; EEDI; LSFO;

  Abstract : Liquefied Natural Gases (LNG) has been an alternative fuel in the marine industry for several years, but lately, the amount of ships that have been powered by methane has increased a lot. Some of the reasons for this is because LNG does not contain any sulfur and releases less nitrogen oxides than traditional maritime fuels. READ MORE

 5. 5. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ellen Dahlgren; [2021]
  Keywords : jordlöpare; ogräsfröpredation; bladluspredation; alternativ föda; insekticider; herbicider; jordbearbetning;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka om jordlöpares predationsspecialisering (d’) och aktivitetsdensitet (förekomst) påverkas av jordbearbetning, insekticid- och herbicidanvändning. Jordlöpare har samlats in från höstsådda fält i fyra olika länder i Europa och utifrån deras maginnehåll har ett predationsspecialiseringsindex (d’) för ogräsfrön, bladlöss (Aphidoidea), daggmaskar (Lumbricidae) och hoppstjärtar (Collembola) beräknats. READ MORE