Essays about: "Christina Modin Håkansson"

Found 1 essay containing the words Christina Modin Håkansson.

  1. 1. Sweden and Frontex - A discussion of coherency within the European asylum system

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Christina Modin Håkansson; [2012]
    Keywords : EU-rätt; EU-law; folkrätt; public international law; asylrätt; asylum law; human rights; mänskliga rättigheter; coherency; asyl; asylum; Frontex; Law and Political Science;

    Abstract : Den här uppsatsen behandlar huruvida den Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska Unionens medlemsstaters yttre gränser, Frontex, genom sitt arbete orsakar hinder för flyktingars möjlighet att utnyttja sin rättighet att söka asyl. Då den Europeiska Unionen (EU) har ett pågående arbete för att harmonisera de nationella asylsystemen i medlemsstaterna blir det intressant att undersöka huruvida det finns koherens inom systemet. READ MORE