Essays about: "County Administrative Board"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the words County Administrative Board.

 1. 1. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Munib Mehović; [2022]
  Keywords : flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Abstract : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. READ MORE

 2. 2. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Magdalena Björefeldt; [2022]
  Keywords : djurskydd; katter; omhändertagande; omplacering; avlivning; länsstyrelse;

  Abstract : In Sweden it is the County Administrative Board’s responsibility to control that the animal keepers follow the animal welfare legislation. Sometimes when the animal keepers do not follow the legislation the County Administrative Board decides to take animals into charge. When they do so they also must decide what is to happen with the animals. READ MORE

 3. 3. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Louise Höjermark; Erika Öist; [2022]
  Keywords : Kommunikation; invasiva främmande arter; bekämpning; grönyteskötsel; skötselentreprenör; offentlig beställare;

  Abstract : Invasiva främmande växtarter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald världen över. Att hantera dem är en kostsam och komplex process med flera aktörer involverade. I Sverige har markägaren det juridiska ansvaret att på sin mark bekämpa invasiva arter reglerade av EU-förordningen (1143/2014). READ MORE

 4. 4. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melinda Salestam; [2021]
  Keywords : minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

  Abstract : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. READ MORE

 5. 5. Regionala strategier för brottsförebyggande arbete i Norrlands glesbygdsregioner

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Oskar Müller; [2021]
  Keywords : Regions; rural areas; crime prevention; civil society; police; procedural justice; social contexts; development strategies; Norrland; sparsely populated areas; Regioner; glesbygd; brottsförebyggande; civilsamhälle; polis; procedurrättvisa; sociala sammanhang; utvecklingsstrategier; Norrland; glesbygdsregioner;

  Abstract : This study will present an analysis regarding regions effect on crime in rural areas. Thefour regional crime prevention organizations: police, the Swedish National Council forCrime Prevention (BRÅ), the county administrative board (länsstyrelse) and regions(regioner), all have a direct or indirect relation with handling crime in rural areas and/orhow it can be prevented. READ MORE