Essays about: "Cultural Plant Studies"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Cultural Plant Studies.

 1. 1. Zooësis and Contemporary Art : Animal, Plant, and Machine Ontologies: Art Representations Beyond the Human

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Anna Pernilla Olofsson Hjorth; [2022]
  Keywords : Human-Nonhuman-Animal Studies; Zooësis; Biopolitical Aesthetics; Material Semiotics; Historical Animal Studies; Cultural Plant Studies; Taxidermy; BioArt; Plant-Art; Cyborg; Hybrid-Artifact;

  Abstract : What does it mean to take Animals, Plants, and Machines seriously when engaging in hybrid natures such as bioart, plant-art, taxidermy art and cyborgs in contemporary art?  Traditionally within art history the focus has been on human culture as the fundamental underpinning for cultural behaviour and productions, consequently rendering animal and plant histories invisible from the analysis of artworks. In this thesis I attend to the bodies of animals, plants, and machines put in the context of the zooësis (places/contact zones) of these bodies as biopolitical aesthetics (aesthetic bodies/objects) in contemporary art. READ MORE

 2. 2. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kristensson; [2022]
  Keywords : gravträd; antropomorfism; växtblindhet; miljöengagemang; gravskick; kyrkogård;

  Abstract : Idag står vi inför det brådskande hotet om en omfattande massutrotning av både växter och djur. Så många som hälften av världens växtarter kvalificeras som hotade till utrotning inom de närmsta decennierna. READ MORE

 3. 3. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Keywords : slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. READ MORE

 4. 4. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oscar Björklund; [2020]
  Keywords : bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Abstract : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. READ MORE

 5. 5. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mia Fjellström; [2020]
  Keywords : lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Abstract : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. READ MORE